Przedszkole Miejskie nr 170 w Łodzi

Rekrutacja

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

       Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci, które zostały przyjęte do Przedszkola Miejskiego nr 170 na rok szkolny 2020/2021 mają obowiązek zgłoszenia się do niego w celu dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych i podpisania Informacji dotyczącej zasad korzystania z usług świadczonych przez przedszkole, w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu, nie później jednak niż do 10 września 2020 r.

      W przypadku, gdy Informacja dotycząca zasad korzystania z usług świadczonych przez przedszkole nie zostanie podpisania w wyznaczonym terminie , będzie to traktowane jako rezygnacja z miejsca w przedszkolu i spowoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy przyjętych.

Szanowni Państwo !

OD 27 MAJA OD GODZ. 15:00 DO 29 MAJA 2020 r. DO GODZ. 15:00

Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do Przedszkola Miejskiego nr 170 zobowiązani są, do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola.

Rodzice/prawni opiekunowie po uzyskaniu w dniu 27 maja 2020 o godz. 15.00 wyników rekrutacji o zakwalifikowaniu kandydata do Przedszkola Miejskiego nr 170 zobowiązani są zalogować się na swoje konto w systemie rekrutacji i elektronicznie potwierdzić wolę przyjęcia.

Dla rodziców/opiekunów prawnych została udostępniona instrukcja dot. elektronicznego potwierdzenia woli przyjęcia do placówki. Instrukcja dostępna jest na stronie https://lodz.formico.pl, w zakładce "Pliki do pobrania, instrukcja"

Niepotwierdzenie w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do Przedszkola Miejskiego nr 170 w Łodzi.

 

 

___..____________________________________________________________..___

KOMUNIKAT DYREKTORA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 170 W ŁODZI Z DNIA 27 KWIETNIA 2020R.

O LICZBIE WOLNYCH MIEJSC W PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 170 w Łodzi informuje, że postępowanie rekrutacyjne do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 będzie prowadzone

na wolne miejsca w przedszkolu w terminie

od 4 do 15 MAJA 2020r.

 Liczba wolnych miejsc wynosi: 23

 

  1. Zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.) na siedem  dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego, deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego złożyło 102 rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020.

 

27.04.2020 r.

Dorota Tobiasz

 

Zasady rekrutacji do Przedszkoli Miejskich prowadzonych przez Miasto Łódź na rok szkolny 2020/2021

Sprawdź folder "Pobrane"

_________________________________