Przedszkole Miejskie nr 170 w Łodzi

Opłaty

 

 

Informacja o opłatach za przedszkole w roku 2018/2019
Miesięczna opłata za przedszkole składa się z 2 części:

I. Opłata za świadczenia wykraczające poza godziny realizacji bezpłatnego
    nauczania, wychowania i opieki (bezpłatne godziny to 8.00 - 13.00), za każdą
    rozpoczętą godzinę w wysokości 1,00 zł.
Opłatę miesięczną stanowi iloczyn godzinowej stawki oraz liczby godzin pobytu
dziecka w  przedszkolu w czasie wykraczającym poza realizację bezpłatnego
nauczania, wychowania i opieki w danym miesiącu.
Opłata za świadczenia wykraczające poza   godziny realizacji bezpłatnego 
nauczania, wychowania i  opieki może ulec zmianie.

II. Opłata za żywienie (iloczyn dziennej stawki żywieniowej i liczby dni obecnych
    dziecka w przedszkolu) w roku szkolnym 2017/2018:
                  • 3 posiłki – 6,00 zł
                  • 2 posiłki – 4,80 zł
                  • 1 posiłek – 3,00 zł 

1. Opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola wnoszone są do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.

 

2. Opłaty za żywienie naliczane są po zakończeniu miesiąca. Wpłat należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy opłata.

3. Wpłaty należności  dokonywać w terminach wyznaczonych przez dyrektora (do 10 dnia miesiąca) na rachunek bankowy:
90 1560 0013 2030 6247 6000 0005

4. W przypadku wpłaty na rachunek bankowy za termin dokonania opłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto. 

6. Rodzice lub opiekunowie prawni korzystający ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej lub otrzymujący pomoc MOPS w opłatach za posiłki dziecka w przedszkolu, mogą złożyć wniosek o zwolnienie w całości lub części z opłaty za świadczenia przedszkola wykraczające poza realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

7. Z opłat za przedszkole zwolnieni są także użytkownicy Łódzkiej Karty Dużej Rodziny.

Zakres świadczeń przedszkola określa umowa cywilnoprawna zawierana 
pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.
Za pomocą indywidualnego loginu i hasła dostępu do systemu i-przedszkole można uzyskać informację na temat opłat za przedszkole za dany miesiąc. Opłaty należy realizować do 10 dnia miesiąca.
W przypadku nie terminowej  wpłaty zgodnie z umową naliczane są odsetki.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw od dnia 1.01.2017 zniesiona zostaje opłata za pobyt dziecka sześcioletniego w przedszkolu realizującego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. Dzieckiem sześcioletnim jest to dziecko, które jest objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, który to obowiązek rozpoczyna się z dniem 1 września (początek roku szkolnego) roku kalendarzowego w którym dziecko kończy 6 lat.

 W przypadku zalegania z miesięcznymi opłatami za wyżywienie Przedszkole będzie dochodzić zwrotu należnych kwot w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji.